Brukarrevision är ett sätt att utveckla och förbättra verksamheter utifrån ett brukarperspektiv. En revision ger svar på vad användarna av en verksamhet (klienter/brukare/patienter) tycker fungerar bra eller mindre bra. Brukarrevisionerna skiljer sig från andra typer av undersökningar på så sätt att de som utför granskningen själva har erfarenhet av att använda verksamheter inom vård och stöd. Det innebär att personen som man träffar i brukarrevisionen själv har haft psykisk ohälsa, eller levt med beroende, eller är anhörig.

I vård och omsorg finns en inbyggd maktobalans. Det finns flera skäl till att öka brukarinflytandet inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Några av de skäl som nämns i litteraturen är att med ökat inflytande för brukare/patienter/klienter kan insatser bättre anpassas till brukarnas/ patienternas behov, vilket ger både ökad effektivitet och legitimitet för vård, service och stöd.

En extern granskning sätter igång processer där de berörda (personerna som får insatser och personal) ser på sin egen verksamhet på ett nytt sätt och brukarna/patienterna/klienterna ser möjligheter att påverka sin egen situation. Brukarstyrda brukarrevisioner tillför perspektiv som de professionella kanske inte ser. Uppsalamodellen bygger på metoden personliga intervjuer och har utvecklats av f.d Regionförbundet Uppsala län.

Utbildning 

För att bli brukarrevisor behövs en utbildning som tar upp de områden
som är relevanta. Denna utbildning innehåller kunskap och förståelse för
lagstiftning, sekretess, intervjuteknik etc.

Brukarrevisions process

Ett uppdrag startar med en dialog med företrädare för den verksamhet som vill få en brukarrevision genomförd: vilka frågeställningar har man, vilka områden vill man särskilt belysa? En grupp brukarrevisorer skapar tidsplan och intervjuunderlag som fastställs i samråd med verksamheten. Brukarrevisorerna bokar och genomför intervjuernaBrukarrevisorerna sammanställer materialet för att skriva rapporten; bakgrundsfakta, upplägg, inledning, metod, analys och slutsats. Rapporten avpersonifieras och kvalitetsgranskas av Region Uppsalas vetenskapliga handläggare. Resultaten återrapporteras i ett uppföljningsmöte för uppdragsgivaren och för de som har blivit intervjuade. Brukarrevisorerna samarbetar med, och utför granskningar hos verksamheter inom socialpsykiatri och missbruks-beroendevård. Uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer.

Frågeguide

Gruppen utarbetar sedan en frågeguide som intervjuunderlag med frågor
som de anser relevanta för att förstå verksamheten. Det kan också
viktigt att ta del av de dokument som finns i verksamheten; avtal,
broschyrer och dylikt.

Intervjuerna

Nästa steg i revisionsarbetet är att boka tid för att intervjua alla
brukare (informanter) som vill delta inom den verksamhet som skall
granskas. Det kan också finnas ett värde i att intervjua några i
personalen med samma frågor. Alltså frågor ur ett brukarperspektiv.

Sammanställning och analys

Brukarrevisorerna bearbetar materialet för att skriva rapporten. Detta
innebär ett digert sammanställnings- och analysarbete av materialet.
Analysdelen innebär att gruppen framför vad de själva sett i
verksamheten och uppfattat av svaren.  Med hjälp av det materialet så
skrivs sedan en rapport. I rapporten skall tydligt framgå vad de
intervjuade anser om verksamheten, men avpersonifierat så att ingen
särskild individ kan identifieras. Det skall även tydligt framgå vad
revisorerna själva tänker och tycker så att revisorernas åsikter och
egna analys går att särskilja från informanternas.

Återkoppling

När rapporten är klar är det viktigt att den återkopplas till
verksamhetens brukare och personal. En återkoppling kan ske på många
olika sätt. Det viktigaste är att den engagerar dem det berör.


En brukarrevision är

• En systematisk och oberoende undersökning
• Utförd i alla delar av människor med egen erfarenhet av att vara
brukare inom det område som skall revideras.
• Där granskningen är såväl uppifrån och ner (gör man det man säger att man
gör på rätt sätt?) och nedifrån och upp (gör man överhuvudtaget rätt saker?)

En extern granskning gjord av brukarrevisorer kan sätta igång
processer där de berörda (både personer som får insatserna idag och
personal inom verksamheten) ser på sin egen verksamhet på ett nytt sätt
och brukarna ser möjligheterna att påverka sin egen situation.
Brukarrevisioner tillför perspektiv som de professionella inte har.


Fördelar på individnivå med att vara brukarrevisor

Återhämtning: ”Du utför en meningsfull uppgift på din väg ut ur psykisk ohälsa/ missbruk-beroende.”

Fortbildning: ”Du får nya kunskaper i en utbildning som är lärorik.”

Egen erfarenhet: ”Din egen upplevelse blir värdefull i ett viktigt sammanhang.”

Bli förebild: ”Din återhämtning blir synlig för andra brukare/patienter/klienter och kan inge hopp.”

Få självförtroende: ”Du lär dig att utföra granskningar som kräver ett gott omdöme och eftertanke. Tillsammans med andra brukarrevisorer levererar du kvalitet och nytta.”


Beställ en revision

Vill Du beställa en brukarrevision? Din beställning gör du här eller genom att
maila oss så återkopplar vi till dig inom snarast!

 

Bli brukarrevisor

Vill Du bli brukarrevisor?
Maila oss så skriver vi upp dig på en intresselista och återkopplar till dig inför nästa utbildning.