Brukarrevisorer och enheten för välfärd och FoU-stöd, f.d Regionförbundet Uppsala län, har tagit del av olika modeller som utgångspunkt för framtagandet av den egna modellen (Uppsala modellen). Brukarrevisorerna vilka arbetar med brukarrevision i Uppsala har gått en utbildning, som bestod av bland annat intervjuteknik, etik, lagstiftning och regler.

Gruppen brukarrevisorer består av ett antal personer med egen erfarenhet
av psykisk ohälsa och personer vilka är anhöriga till samma målgrupp.
Varje revision utförs av en grupp bestående av två till fyra brukarrevisorer samt en eller två
personer från f.d Regionförbundet. Grupperna formulerar frågeguide utifrån
uppdragets art och uppdragsgivarens önskemål om att få speciella frågor
belysta. Uppsalamodellen är öppen för att använda såväl kvalitativa som
kvantitativa metoder i brukarrevisonen, beroende på uppdragets art. De
brukarrevisioner som hittills genomförts har använt intervjuer som
datainsamlingsmodell, alltså en kvalitativ modell.

Innan brukarrevisionen påbörjas ingås ett avtal mellan uppdragsgivaren och brukarrevisorerna.

En uppdragsplan upprättas innehållande information om
brukarrevisionens utformning och art. En tidplan fastställs, uppgörelse
om vem som ska informera de tilltänkta informanterna om brukarrevisionen
samt hur återrapporteringen ska ske.

När intervjuerna är genomförda sammanfattar och analyserar
brukarrevisorerna materialet samt kommer med eventuella
förbättringsförslag. Återrapporteringen kan ske på olika sätt utifrån
vad som överenskommits i uppdragsplanen. Uppsalamodellen innebär ett
flexibelt arbetssätt som anpassas efter det uppdrag man fått. Ambitionen
är att brukarrevisionsrapporten ska ha hög kvalitet, vara kortfattad
och skriven på ett lättläst sätt.